Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost Digiforce s.r.o., IČ: [07255306], se sídlem [Na žertvách 879/36, Libeň, 180 00 Praha], zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 297798 vedená u
Městského soudu v Praze, (dále jen správce).
Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené
adrese nebo emailem na .
Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy
uzavřené se správcem, na základě registrace k odběru produktů a služeb správce či na základě
souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní
údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.
Rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo
v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů.

Jedná se o:
 jméno a příjmení,
 název obchodní firmy fyzické osoby,
 datum narození,
 bydliště,
 místo podnikání,
 identifikační číslo,
 daňové identifikační číslo,
 e-mail,
 uživatelské jméno a heslo,
 platební údaje,
 síťové identifikátory,
 telefon,
 podpis,
 osobní údaje získané z cookies.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem
údajů a správcem (zejména poskytování služeb souvisejících s online marketingem), plnění právních
povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání
obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek
(newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů
v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým
způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit zasláním emailu na .

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou
nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů
se zpracováním osobních údajů nebo oprávněný zájem správce (včetně získání elektronického
kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).
V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů
správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní
povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů
V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní

údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku
promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti
správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů
zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let,
nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost
správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s
nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně

udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím
zaslání emailové zprávy na adresu: . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá
vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než
je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných
důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům
K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci /

zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných
právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Správce využívá
zpracovatele umístěné v USA, kteří splňují podmínky systému předávání osobních údajů mezi EU a
USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield, čímž osvědčili, že dodržují relevantní principy
ochrany soukromí stanovené v Privacy Shield dohodě. Správce využívá zejména zpracovatele
poskytující služby v oblasti marketingu, jako je např. Facebook (https://www.facebook.com)
nebo v oblasti vzdělávání. Správce využívá též služeb společností poskytujících účetní a daňové
poradenství nebo správu IT systémů.

Prokazování totožnosti subjektů údajů
Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu

neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v
obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?
Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě
oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat
správci na emailovou adresu: . V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti
zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout.
V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své
osobní údaje v některých případech neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a
správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do
smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně
možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým
osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny
nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce
zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a
používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k
neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav
technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně
aktualizována.

Cookies

Správce za účelem zajištění funkčnosti webové stránky www.digiforce.cz využívá tzv. cookies, které
jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti
webových stránek, remarketingu (Facebook) a mapování pohybu subjektů údajů na webových
stránkách (analýza návštěvnosti pomocí Google Analytics). Cookies může subjekt údajů odmítnout,
spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Závěrečná část

V těchto zásadách zpracování osobních údajů může dojít v budoucnosti ke změnám. Aktuální zásady
ochrany osobních údajů jsou vždy uvedeny na internetových stránkách správce www.digiforce.cz.
Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz.